Top

Phương thức giao dịch Ngân hàng


Phương thức giao dịch Ngân hàng

Tên Ngân hàng: 

Tên tài khoản: 

Số tài khoản:

SWIFT:

Hoặc Vui lòng đến văn phòng của Chúng tôi để giao dịch với Địa chỉ:
No. 22Eo, Mao Tse Toung Blvd (St. 245),
12305 Phnom Penh.
Tel: +855-23-4888-877
Email: info@ifxmarkets.asia


Phương thức rút tiền

Vui lòng gửi email cho bộ phận tài chính theo email: info@ifxmarkets.asia để được hỗ trợ hoặc vui lòng đến văn phòng của chúng tôi để giao dịch với Địa chỉ:
No. 22Eo, Mao Tse Toung Blvd (St. 245),
12305 Phnom Penh.
Tel: +855-23-4888-877
Email: info@ifxmarkets.asia