Top

Giới thiệu nền văn hóa của IFX


Người ta thường nói có thể đi lên từ tay không về vốn, nhưng không bao giờ có thể đi lên từ tay không về văn hóa. Văn hóa chính là nền tảng, là bản sắc kinh doanh, là sức mạnh cạnh tranh bền vững và là động lực phát triển của mỗi doanh nghiệp. Văn hóa IFX giúp các nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng, bản chất và ý nghĩa công việc mình làm

Văn hóa IFX còn tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên và tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh, khiến nhân viên sẽ cảm thấy hãnh diện khi là một thành viên IFX.

Thu nhập chỉ là một phần của động lực làm việc, khi thu nhập đạt đến một mức nào đó, người ta sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận mức thấp hơn, một thử thách mới hơn để được làm việc trong một môi trường bình đẳng, hòa đồng và được tôn trọng.

Sự thành công của doanh nghiệp không phải ở chỗ có bao nhiên vốn hay sử dụng kiến thức và công nghệ gì, mà còn được quyết định bởi việc tổ chức những con người trong doanh nghiệp đó như thế nào. Đó chính là văn hóa. Không chỉ là các biểu hiện bên ngoài như khẩu hiệu hay slogan mà chính là tri thức, luật lệ, quy trình, nghệ thuật, niềm tin…thể hiện ở sứ mệnh, tầm nhìn,triết lý kinh doanh, giá trị cốt lõi, hệ thống các quy tắc ứng xử và các chuẩn mực hành vi cho mọi thành viên trong doanh nghiệp IFX.